Beboerinfo

Læs om relevant info

Her kan du læse om

Vaskerier

I dette afsnit kan du læse om vaskerierne i ejendommen fx åbningstider, reserveringer osv. Der er otte vaskerier i ejendommen, hvor du som udgangspunkt har adgang til tre. Ved henvendelse til Ejendomskontoret kan du få omkodet din nøglebrik og dermed adgang til alle vaskerier.
Der er udendørs tørrestativer midt i gården. Små tørrerum i alle vaskerier samt en tørrekælder i Skoleholdervej 35.

Der er adgang til vaskerierne hele døgnet, hvor du fx kan reservere tid.

Du har mulighed for at vaske mellem kl. 7:00 og 20:00

Du har mulighed for at resevere en vasketid ad gangen i hvert vaskeri. Du reserverer hele vaskeriet (2 vaskemaskiner) i 2,5 timer ad gangen. Du kan reservere din vasketid på terminalen i dine vaskerier, via Sanivas App eller via onlinereservation – se links længere nede.

Tørretumblerne kan ikke bookes, men kan tages i brug når de er ledige.

Tidsintervallerne er:

 • 7:00-9:30
 • 9:30-12:00
 • 12:00-14:30
 • 14:30-17:00
 • 17:00 til 20:00.

Du skal påbegynde din vask inden for 30 minutter fra reservationens start. Derefter frigives reserveringen og andre kan anvende vaskeriet. Dette gælder også når en vaskemaskine er færdig, hvis du ikke starter en ny inden for 30 minutter frigives reservationen.

Reservationstiden fra 17 – 20 på hverdage frigives ikke efter 30 minutter, af hensyn til beboer som kommer senere hjem fra arbejde.

Husk at tage hensyn til den som kommer efter dig, så sørg for at din vask ikke går ind i den næste reservationstid.

Husk at slette din reservation hvis du ikke skal bruge den eller du er færdig før tid!

Vask:                20 kr. pr. vask

Tørretumbler:  5 kr. for 10 minutter

Beløb opkræves automatisk med din husleje.

Sælg din andel

Her kan du læse sætte din andel til salg samt læse mere om salgsprocessen og hvordan en vurdering foregår.

For at sætte din andelsbolig til salg, skal administrator altid orienteres. Benyt formularen nedenfor og orientér foreningens administrator let og hurtigt. Bestyrelsen orienteres samtidig, så foreningen er klar over, at der nu er en andelsbolig til salg.

Alle spørgsmål omkring salg rettes til foreningens administrator Christina Wetterstein på cw@hplaw.dk

Du modtager kopi af det indtastede på din e-mail. Udfyld formularen ved at klikke her.

Skrevet af Hans Kristiansen, der varetager opgaven med at vurdere foreningens andele ved køb og salg.

Indledende kontakt

Min kontakt med andelshaver starter ved at jeg svarer på den mail, jeg modtager fra Hupfeld og Hove. Der aftales et tidspunkt for besigtigelse af lejligheden. Besigtigelse foregår normalt ved 17-18.00, således at du som andelshaver ikke skal tage fri fra arbejde.

Besigtigelse af lejligheden 

Besigtigelsen og gennemgangen tager i gennemsnit ca. 20-25 min.
Før gennemgangen af lejligheden er det en god ide at lave en opgørelse over de forbedringer, som efter din overbevisning kan indgå i vurderingen – det vil også være en god hjælp for dig selv.

Ved en besigtigelse gennemgår jeg alle lejlighedens rum. Forbedringerne gennemgås, og jeg registrerer lejlighedens gennerelle stand og eventuelle fejl. Hvis det er muligt, gennemgår jeg bilag under besigtigelsen, og ellers fotokopierer jeg dem.

Bilag som er påkrævet er:

 • El-synsrapport.
 • VVS-rapport
 • Faktura for arbejder som kræver autorisation – dette kan være arbejder som el, gas og øvrigt VVs-arbejde.
 • Er badeværelse udvidet – skal der foreligge byggetilladelse fra myndighederne.
 • Er vægge fjernet/ændret, skal der foreligge byggetilladelse fra myndighederne, hvis væggen var bærende.

Hvis der måtte være forhold, som er påkrævet at skulle rettes op – informerer jeg dig straks ved gennemgangen.
Findes der en lejlighedsvurdering eller anden opgørelse over forbedringer, fra da du selv overtog lejligheden, skal du vedlægge en kopi af denne.

Vurderingen udføres på baggrund af de retningslinjer, der er angivet i ABF-håndbogen.
Husk – der kommer som regel kun det med som forbedringer, du selv angiver.

Rapportering:
Senest 5-7 arbejdsdage efter gennemgangen modtager sælger vurderingen i form af en vurderingsrapport -normalt kun 48 timer efter at relevante bilag er modtaget. Rapporten sendes desuden til andelsboligforeningen og administrator.

Vurderingen udføres på baggrund af sælgers oplysninger samt eventuelle foreviste bilag. Sælger er ansvarlig for oplysningernes rigtighed samt lovlighed af det udførte forbedringsarbejde, herunder tilladelse fra andelsforeningen og eventuel offentlig myndighed.

Jeg tillader mig også at henvise til min hjemmeside: VurderingAfAndel.dk, hvor du kan læse yderlig information.

Alle spørgsmål ved salgsprocessen rettes til ejendomsadministrator, Christina Wetterstein, på cw@hplaw.dk
 1. Hvis du ønsker at sælge din andel skal du meddele det skriftligt til Hupfeld & Hove Advokataktieselskab, via formularen på denne hjemmeside.
 2. Du vil efterfølgende fra Hupfeld & Hove Advokataktieselskab modtage en bekræftelse på, at din andelsbolig er sat til salg, i øvrigt med angivelse af salgets videre procedure. Samtidig orienteres bestyrelsen om, at andelen er sat til salg.
 3. Herefter skal der foretages en vurdering af lejligheden. Vær opmærksom på, at der tillige er krav om el- og vvs- eftersyn. Det kan være en god idé at have dette udført allerede inden vurderingen, således at forholdene kan medtages i vurderingsrapporten. Evt. mangler/ulovligheder ved el- og vvs-installationerne skal udbedres af dig inden din fraflytning. Vurderingsrapporten udfærdiges af VurderingAfAndel.dk. Der skal udføres el-tjek og vvs-tjek. Det hele kan bestilles via formularen på hjemmesiden.
 4. Foreningen er ikke repræsenteret ved selve lejlighedsvurderingen, men bestyrelsen modtager en kopi af vurderingsrapporten.
 5. Når vurderingsrapporten modtages, skal du vurdere om du er indforstået med rapporten og om du selv vil udbedre eventuelle mangler ved lejligheden inden salget af andelen.
 6. Jf. vedtægternes bestemmelser skal du tilbyde din nabo at købe din lejlighed til sammenlægning. Såfremt din nabo ikke ønsker at købe lejligheden til sammenlægning, skal lejligheden tilbydes til ventelisten. Dette sørger administrator for i samarbejde med dig. Du bedes derfor kontakte administrator, således at I sammen kan aftale nærmere herom. Såfremt ingen fra ventelisten ønsker at købe din lejlighed, kan du selv frit finde en køber. Når der er fundet en køber, skal der aftales en overdragelsesdato. Såfremt du selv skal finde en køber skal du til administrator meddele navn, cpr.nr., adresse og e-mailadresse på køberen, samt oplyse om alle aftalte forhold vedrørende overdragelsen lige fra købesum, til overdragelsestidspunkt samt til aftaler om løsøre m.v.
 7. Så snart overdragelsesdatoen er fastlagt, og vurderingsrapport, el- og vvs-rapport foreligger, udarbejder Hupfeld & Hove Advokataktieselskab overdragelsesdokumenterne, som bl.a. består af en overdragelsesaftale, en erklæring om fortrydelsesret samt uddrag af relevante bestemmelser i andelsboligforeningsloven. Overdragelsesdokumenterne bliver sendt til alle parters underskrift digitalt med NEM-id. Du bedes fremsende det originale andelsbevis til administrator. I overdragelsesaftalen fremgår det hvordan udbetalingen vil finde sted. Bemærk dog, at samtlige foreningens eventuelle tilgodehavender vil blive betalt først. Herefter betales dine eventuelle kreditorer, hvis der er pant eller udlæg i andelen, eller hvis der er givet transport i købesummen. Først derefter vil du modtage restbeløbet.
 8. Når overdragelsesdokumenterne er underskrevet af alle parter returneres et komplet underskrevet sæt.
 9. Køber har herefter mulighed for at stille sin andel som sikkerhed til brug for optagelse af lån. Såfremt du har lån i andelen, kan køber muligvis spare en del omkostninger til tinglysning.
 10. Samtlige nøgler til boligen og foreningens ejendom skal du aflevere til køber, mens nøglechips til ejendommens vaskeri og portene skal afleveres til ejendomskontoret (Degnestavnen 17, st. th.), som sørger for omkodning af disse og efterfølgende udlevering heraf til køber.
 11. I forbindelse med overdragelsen er det vigtigt, at du er lige så omhyggelig, som da du flyttede ind. Det anbefales, at du gennemgår lejligheden sammen med køber, blandt andet så I kan: Konstatere at alt er til stede i boligen, samt i øvrigt fremstår i overensstemmelse med overdragelsesaftalen. Se efter om hvidevarer, toiletter, vandhaner og brusere m.v. fungerer. Sørge for at el og gas aflæses på overtagelsesdatoen, og afregnes direkte med det pågældende forsyningsselskab. Aflæse varme (du vil ifm. salget modtage guide til varmeaflæsning fra Nemadministration)
 12. Køber har umiddelbart en 14 dages frist efter overtagelsen til at gøre indsigelse over synlige fejl og mangler. Det fremgår af salgsaftalen, hvordan der skal gøres indsigelse. Du skal være opmærksom på, at køber eventuelt kan gøre indsigelse senere, hvis det f.eks. vedrører skjulte fejl og mangler. I tilfælde af sager om fejl og mangler skal forholdet afklares direkte mellem dig og køber. Du skal være opmærksom på, at hvis køber gør indsigelser over mangler, vil vi som administrator tilbageholde en del af købesummen, indtil indsigelsen er afklaret mellem dig og køber.
 13. Efter overdragelsen afregner Hupfeld & Hove Advokataktieselskab overfor dig, med respekt af samtlige foreningens eventuelle tilgodehavender, eventuel garantistillelse, transport i købesummen, pantsætning eller udlæg. Det originale andelsbevis, som du skal sende til Hupfeld & Hove Advokataktieselskab, transporteres og sendes herefter til ny køber.

Affaldssortering

I gården er der seks affaldsskure.

Der er en containere til:

 • Husholdningsaffald (restaffald)
 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Batterier
 • Småt metal
 • Småt elektronik
 • Plast (hård og blød)
 • Bioaffald 

Det er vigtigt at bruge containerne med omtanke og tage hensyn til at vi er mange mennesker der benytter containerne.

Tag hensyn – følg disse simple affaldsregler:

 • Husholdningsaffald skal altid i poser.
 • Containerne skal holdes lukkede, af hensyn til skadedyr.
 • Affaldet sorteres i de 8 containere. Det er godt for miljøet og sparer foreningen penge.
 • Træd papkasser flade inden du smider dem i papcontaineren. Ellers bliver containeren hurtig fyldt.
 • Efterlad ikke affald på jorden, trapper eller opgange.
 • Ved stort elektronik affald, så kontakt ejendomskontoret

Som udgangspunkt skal storskrald køres på genbrugspladsen. I midten af gården er der dog et skur, hvor det er muligt at stille mindre storskrald i form af f.eks ét enkelt mindre møbel. Har man renoveret sin lejlighed, skiftet det gamle køkken ud eller andet i den størrelsesorden kan man ikke benytte skuret til storskalrd, men i stedet aflevere affaldet på genbrugspladsen.

Skal man på genbrugspladsen er det muligt at låne foreningens trailer.

Nærmeste Genbrugsplads

TV og internet

På denne side kan du læse om dine muligheder for bredbånd og TV i Skoleholdergården. Nedenstående muligheder er blot til information/inspiration for dig som beboer. Du skal selv bestille og betale internet og TV.
Foreningen besluttede på generalforsamlingen i 2018 at installere et fibernet i ejendommen og lade Parknet F.M.B.A. stå for driften heraf.
Det betyder, at du som beboer har mulighed for at bestille en lynhurtig internetforbindelse på mindst 300/300 Mbit/s men op til 1000/1000 Mbit/s (hastigheden er ikke begrænset) for kun 68 kr. i måneden. Forbruget er frit.
Læs mere og bestil på Parknets hjemmeside.

Du kan vælge at få leveret TV og internet hos YouSee, hvilket leveres gennem antennestikket. Du kan læse mere om internet og TV hos YouSee på deres hjemmeside. Du får automatisk 20,- kr. rabat pr. måned på internet hos YouSee, når du er beboer i Skoleholdergården.

Selvom du ikke har en TV-pakke fra YouSee, kan du godt få bredbånd gennem YouSee. Du kan også få en TV-pakke selvom du får bredbånd via f.eks. fibernettet. 

Der er flere udbyder af bredbånd gennem telefonstikket, fx TDC og Telenor. Priser og muligheder kan du finde på de forskellige leverandøres hjemmesider.

Telefonkablerne (kobberet) i ejendommen er af ældre dato. Dette bevirker, at du maximalt kan få 6-8 Mbit gennem telefonkablerne.

Der er mange udbydere der tilbyder mobilt bredbånd via 4G-nettet f.eks. TDC, 3, Telenor, Fullrate, Telia med videre. Alle teleselskaberne har god dækning ved vores ejendom og der kan derfor opnås høje hastigheder. Du kan læse mere om mulighederne på de respektive leverandørers hjemmesider.  Skift indhold

Eventudvalg

Eventudvalget laver forskellige sociale arrangementer i foreningen.

Har du/I ønsker til eventudvalget kan de kontaktes på: eventudvalg.skoleholdergaarden@gmail.com

Fælleshus

I gården har foreningen et fælleshus, som beboere har mulighed for at leje. Hver torsdag fra kl. 18.00 - 19.00 i fælleshuset.

Det er også muligt at fortage forespørgelser på Fælleshuset via formularen under Lån & leje.

Må jeg fremleje?

Herunder er kort beskrevet mulighederne for at udleje din andelslejlighed hhv. et enkeltværelse deri.
Husk du altid skal have bestyrelsens tilladelse til at udleje.

Spørgsmålet om hvorvidt du må fremleje hele din andelslejlighed er reguleret i vedtægternes § 12, stk. 1, der lyder:

En andelshaver kan udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen skal godkende såvel lejeren som betingelserne for lejemålet. Bestyrelsens tilladelse kan kun gives i følgende tilfælde:

a. Når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode på maksimalt 2 år.

b. Hvis en andelshaver, der har boet i andelsboligforeningen i mindst 6 måneder ønsker at udlåne eller udleje denne for en kortere periode på maksimalt 9 måneder.

Tilladelse til udlån eller udleje efter litra b kan kun gives samme andelshaver én gang hvert femte år uanset lejeperiodens længde, og kun såfremt der i de foregående 5 år ikke er givet tilladelse efter litra a.


Ifølge vedtægterne skal der således være “særlige grunde” til at andelshaver midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for at der kan opnås tilladelse til at udleje efter litra a. “Særlige grunde” skal forstås som sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende. Betingelser svarende nogenlunde til lejelovens regler herom.

Eksempler:

Du har fået job i Jylland:

“Et nyt job i Jylland er ikke “særlig grund” som omtalt i vedtægterne. “Særlige grunde” er som skrevet alene rent midlertidige forhold f.eks. sygdom eller forretningsrejse.”

Du må derfor iht. vedtægternes bestemmelser, ikke fremleje din lejlighed efter litra a. Du må dog efter omstændighederne måske fremleje efter litra b.

Uddannelse:

“Du har fået tilbudt at komme på udveksling i 10 uger, under din udannelse. Du vil gerne spørge om det vil være okay at udleje din andel i de 10 uger til anden udvekslingsstuderende?”

Studieophold er en af de få grunde, der ifølge vedtægterne, siger ja til midlertidigt at fremleje sin lejlighed efter litra a. 

Du skal dog forud for fremlejeperioden sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsen uanset om du ønsker at fremleje på baggrund af reglerne i litra a eller b..

Reglerne for udleje af et enkelt værelse fremgår af vedtægternes § 12, stk. 2:

”Udleje eller udlån af enkelte værelse kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne.

Bestyrelsen har generelt ingen indvendinger mod imod udlejning af enkeltværelser. Vi har dog fastsat to betingelser:

Den ene er, at vi ikke ønsker “korttidsudlejning”, hvor værelser (eller hele lejligheder) bliver udlejet til mange forskellige og i meget korte perioder f.eks. få dage, hvilket har mere karakter af hoteldrift end egentlig udlejning, hvilket bl.a. Airbnb desværre ofte bruges til. Reglen skal ses som en måde at sikre, at vores andelsboliger bruges til beboelse og ikke erhverv (hoteldrift).

Den anden betingelse er, at en kopi af lejekontrakten med angivelse af lejren skal sendes til bestyrelsen forud for lejeperioden.

Parkering og kælderrum

Som beboer i andelsforeningen, har du mulighed for at blive skrevet op på venterlister til leje af parkingspladser, kælderrum og garager. Der er i gården 14 garager, 54 parkingspladser på Præstelængen og ca. 40 kælderrum, der udlejes til beboere.

Hvis du ønsker at blive skrevet på en af ventelisterne, skal du kontakte vores administrator, Christina Wetterstein, på  cw@hplaw.dk. I mailen skal du oplyse navn, adresse og telefonnummer. Det er ikke muligt at få oplyst ventetiden. Når en parkeringsplads, garage eller et kælderrum bliver ledigt vil Christina Wetterstein kontakte andelshaveren øverst på ventelisten. Hvis denne ikke ønsker at overtage parkeringspladsen, garagen eller kælderrummet vil næste andelshaver blive kontaktet. Man mister ikke sin plads på ventelisten ved at sige nej tak til en tilbudt parkeringsplads/garage/kælderrum.

Navneskilte

Scroll to Top